IX. Z

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Telefon:312 686 018

E-mail: skola@zskladnoparizska.cz 

Třídní učitelka: Bc. Radka Horáková

Kontakt: radka.horakova@zskladnoparizska.cz

Konzultační hodiny: středa 7,00,- 7, 40 hod.

Asistent pedagoga: p. uč. Michal Bernard

Kontakt: michal.bernard@zskladnoparizska.cz

Rozvrh hodin třídy:

Pondělí Český jazyk Zeměpis Český jazyk Matematika

Výtvarná výchova

X

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

Úterý Český jazyk Informatika Matematika

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Přírodopis  
Středa

Tělesná výchova

Český jazyk

Výchova ke zdraví

Anglický jazyk

Zeměpis X Dějepis

Výchova k občanství

Čtvrtek

Český jazyk

Ruský jazyk

Matematika Chemie Přírodopis     
Pátek Anglický jazyk Tělesná výchova Matematika Fyzika Dějepis Hudební výchova