Základní škola

Základní informace o naší škole

Spádová oblast

Bohumila Landy, Budapešťská, Havanská, Jerevanská, Kosmonautů, náměstí Starosty Pavla, Pařížská.

 

Sídlem školy je rozlehlá budova na sídlišti okrajové části Kladna, kterou obývá s dalšími dvěma subjekty. Součástí areálu školy je zahrada a hřiště.

Hlavní, čtyřpodlažní budova poskytuje škole prostor pro 19 učeben, počítačovou učebnu, hernu, knihovnu s čítárnou, tři herny pro školní družinu.

V protilehlé budově je umístěna tělocvična, dvě školní dílny, cvičná kuchyňka a technické zázemí.

Škola je částečně bezbariérová.

Původně byla škola samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od školního roku 2012/2013 docházelo k postupné transformaci školy.

Při škole je také zřízeno školské poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.

 

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 je od 1. 1. 2014 zařazena v síti běžných základních škol města Kladna.

Mimo běžných tříd jsou v naší škole zřízeny i třídy dle §16, odst. 9 – jedná se o typy tříd, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovanými vadami a vadami řeči. Zároveň také integrujeme žáky, kteří se vzdělávají dle §16, odst. 9, do běžných tříd. Činnost školy spočívá v poskytování základního vzdělání a základů vzdělání.

Jsme tedy jedinou školou na Kladně, která svými vzdělávacími programy dokáže obsáhnout velké penzum žáků.

Tuto filozofii školy odráží i nové logo, které tak vyjadřuje přístup a postoj školy ke všem dětem bez rozdílu – s přijetím jejich rozdílností a potřeb.

 

Škola má zřízenu přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky, nebo dle ŠPZ je pro děti vhodné, aby v posledním roce před nástupem PŠD absolvovaly vzdělávání právě v přípravné třídě.

Ve všech speciálních třídách a na 1. stupni ZŠ vzdělávají žáky speciální pedagogové a učitelé dlouhodobě vzdělávající žáky 1. stupně.

Využíváme vhodné metody a formy práce, individuální přístup k žákům, v téměř všech třídách školy je druhým pedagogickým pracovníkem asistent pedagoga.

 

V maximální míře se snažíme, aby žáci byli motivováni ke vzdělávání svými výsledky ze školní práce.

Také zajišťujeme pro naše žáky doučování, aktivity z různých dotačních a rozvojových programů.

 

Po předběžné domluvě je možná prohlídka celé školy.

 

Složení školy:

Klasické třídy                                 
 • 1. – 9. ročník
 • Integrujeme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ je zpracován dle RVP ZV
 • Ve třídách 1. stupně vyučují převážně speciální pedagogové
 • Dle potřeb žáků je zajištěn asistent pedagoga
 • Škola je částečně bezbariérová

 

Logopedické třídy
 • Možnost výuky po celý 1. stupeň školní docházky
 • ŠVP „Společně si povídáme pod jednou střechou“ je určen pro žáky s narušenou komunikací a zpracován dle RVP ZV
 • Ve všech předmětech je zohledňována řečová výchova
 • V rámci hodin ČJ je navýšena logopedická péče
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků

 

Přípravná třída                 
 • Pro děti po odkladu PŠD nebo v posledním roce před nástupem do ZŠ
 • ŠVP „Moje první školička“ je zpracován dle RVP PV
 • Dle potřeb dětí je také zajištěn asistent pedagoga
 • Ve třídě je 10 – 15 dětí

 

Třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • 1. – 9. ročník
 • ŠVP „Škola a život“ je zpracován dle RVP ZV – zpracovány jsou snížené výstupy pro žáky
 • Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků

 

Třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
 • 1. – 10. ročník
 • ŠVP „Škola hrou“ je zpracován dle RVP pro ZŠ speciální
 • Přítomnost asistenta pedagoga
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků, v případě doporučení 6 žáků
 
Školní družina
 • Provoz družiny: Ranní: 6,40 – 7,40 hod.
 • Odpolední: 11,30 – 16,30 hod.
 • Možnost zřízení samostatných oddělení pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami