Zápis dětí do budoucího 1. ročníku

školního roku 2021/2022

* Otevíráme další logopedickou třídu.
Ambulance klinické logopedie - Mgr. Jan Merunka
* Do přípravné třídy přednostně přijímáme děti, které mají
odloženu povinnou školní docházku a dále děti v posledním
roce před nástupem do školy.

 

 

 

Informace k zápisu:

Termín konání zápisu od úterý 6. dubna do soboty 17. dubna 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 5. děti, jejichž sourozenci již navštěvují školu,
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu,
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů

Spádová oblast

Celé území města Kladna.

Přijímáme žáky do možné kapacity školy.

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy.

Termíny a způsoby podání žádosti

1. bez osobní přítomnosti rodiče můžete podat žádost od úterý 6. dubna do soboty 17. dubna (denně 8.00-12.00) – způsoby doručení:

 • do datové schránky školy (3zta5z7)
 • e-mailem (yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz) – pozor! – musí být uznaný elektronický podpis! –  bez tohoto podpisu nemůže být přihláška uznána 
 • poštou – zašlete včas, musí být doručeno ve vypsaném termínu
 • osobním podáním u sekretářky školy

2. osobně – rodič a dítě - po předchozí telefonické domluvě na tel. 312 686 018

 • od 6. 4. do 17.  4. 2021 (9.00 – 12.00; 13,30 – 15,30 )
 • 16. 4. 2021 (14.00 – 18.00)
 • 17. 4. 2021 (9.00 – 12.00)

Žádost podává zákonný zástupce dítěte na formuláři ŽÁDOST O PŘIJETÍ / případně současně i ŽÁDOST O ODKLAD.

Pro přihlášení do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dodejte:

 1. vyplněnou přihlášku zápisní list (ke stažení na stránkách školy)
 2. kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. kopii rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky
 5. kopie soudního rozhodnutí – pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákon. zástupce, dokládá tím své oprávnění dítě zastupovat
 6. v případě, že má Vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, u zápisu také doložte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC)  

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP) 
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Termíny pro podání žádosti o odklad: 

 1. bez osobní přítomnosti rodiče- můžete podat žádost o odklad od pondělí 6.dubna (od 8.00) do soboty 17. dubna (do 12.00)
 2. osobně– pouze po tel. domluvě na tel. 312 686 018 od 6. dubna. do 17. 2021 (9.00 – 12.00)

„Rozhodnutí o přijetí“ k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na internetových stránkách školy a u hlavního vchodu do budovy školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno při administrativní části zápisu) pravděpodobně nejdříve 3.5.2021. 

„Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy od 10.5.2021 do 17.5.2021 v době od 9.00 do 11.00 při zachování všech bezpečnostních opatření. Rozhodnutí vám pod registračním číslem také sdělíme po podání žádosti mailem nebo telefonem.

„Rozhodnutí o nepřijetí“ škola zasílá poštou.

„Rozhodnutí o odkladu školní docházky“ bude škola vydávat na základě dodání všech povinných podkladů pro toto rozhodnutí a tím ukončeného správního řízení. Řešeno bude individuálně.

Předpokládáme, že se informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 10. 6. 2021 od 16.00 hod.

Na stránkách školy budete včas informováni.

 

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.