Zápis dětí do budoucího 1. ročníku

školního roku 2024/2025

* Otevíráme další logopedickou třídu.
* Do přípravné třídy přednostně přijímáme děti, které mají
odloženu povinnou školní docházku a dále děti v posledním
roce před nástupem do školy.

 

 

 

Informace k zápisu:

Termín konání zápisu v pátek 19. dubna od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 20. dubna od 9,00 hod do 12,00 hod.

Termín zápisu platí i pro cizince.

Zápis se koná prezenčně, za osobní účasti dítěte a jeho zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 5. děti, jejichž sourozenci již navštěvují školu,
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu,
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

 

Spádová oblast

Byla vymezena ulicemi na :

Bohumila Landy, Budapešťská, Havanská, Jerevanská, Kosmonautů, náměstí Starosty Pavla, Pařížská.

 

Přijímáme žáky do možné kapacity školy. Pokud škola kvůli velkému zájmu nemůže přijmout všechny zájemce ze svého spádového obvodu, přistoupí k losování.

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy.

Žádost podává zákonný zástupce dítěte na formuláři ŽÁDOST O PŘIJETÍ případně současně i ŽÁDOST O ODKLAD.

Je možné při podání žádosti doložit i vyplněný ZÁPISNÍ LIST.

 

Pro přihlášení do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dodejte:

 1. vyplněnou přihlášku zápisní list (ke stažení na stránkách školy)
 2. kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. kopii rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky
 5. kopie soudního rozhodnutí – pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákon. zástupce, dokládá tím své oprávnění dítě zastupovat
 6. v případě, že má Vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, u zápisu také doložte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC)  

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP – stačí dodatečně) 
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. (stačí dodatečně)

„Rozhodnutí o přijetí“ k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na internetových stránkách školy a u hlavního vchodu do budovy školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno při administrativní části zápisu) pravděpodobně nejdříve 3.5.2024. 

„Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy od 20.5.2024 do 24.5.2024 v době od 9.00 do 11.00 hod. nebo od 14,00 do 15,00 hod.

„Rozhodnutí o nepřijetí“ škola zasílá poštou.

„Rozhodnutí o odkladu školní docházky“ bude škola vydávat na základě dodání všech povinných podkladů pro toto rozhodnutí a tím ukončeného správního řízení. Řešeno bude individuálně.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

Předpokládáme, že se informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 6. 6. 2024 v 15,30 hod.

 

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.