Informace o školní družině: ZŠ K. H. Máchy Doksy

Vážení rodiče,

1.9.2021 zahajujeme školní rok 2021/2022 přihlašováním dětí do ŠD.

Ve vestibulu školy budu přijímat zájemce o ŠD od 7:30 hod. a předávat jim přihlášky do ŠD, které na místě vyplní.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na zapsání do ŠD pokud bude překročena kapacita družiny.

 

Úplata za ŠD je stanovena na :

I.pololetí  - 240 Kč za 1 dítě

II.pololetí - 360 Kč za 1 dítě

Prosím o úhradu v den nástupu do ŠD.

Pokud nebude úplata uhrazená do konce měsíce září 2021, má se za to, že dítě docházku do ŠD ukončilo.

ŠD zahajuje provoz 2.9.2021 ranní družinou, která začíná v 6:40 hod.

Dodržujte, prosím, nejpozdější příchod dítěte do ŠD a to do 7:00 hod. Po tomto čase nebude do družiny vpuštěno.

Stravné:

Stravné dětí ve školní výdejně si rodiče zajišťují na 4. ZŠ Kladno.

Hygienické požadavky : 

Pokud nebude stanoveno jinak, používání roušek bude povinné ve společných prostorách mimo třídu.