Řád školní družiny - Výňatek
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním úkolem ŠD je regenerace sil po vyučování, cílevědomá výchovně – vzdělávací činnost a smysluplné využívání volného času.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy a přípravné třídy. V případě nenaplněné kapacity ŠD mohou být přijati ke vzdělávání i žáci vyšších ročníků.
Zřizování a organizace školní družiny
Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků naší školy.
Družina se dělí na oddělení, oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Výjimkou jsou oddělení, která poskytují výchovu a vzdělávání pouze žákům se speciálně vzdělávacími potřebami se naplňuje nejvýše do počtu 14 účastníků
Ředitelka školy schvaluje řád družiny a program její činnosti.
Ředitelka školy pověřuje vybranou vychovatelku dílčím vedením ŠD.
Vychovatelky ŠD jsou členy pedagogické rady školy.
Provoz školní družiny
 Ranní družina:     - 06:30 hod. do začátku vyučivání
                           - příchod nejpozději do 7:00 hod
Odpolední družina:      - od ukončení vyučování do 16:30 hod
Družina je v provozu po celý školní rok, dle podmínek je provoz přerušován v době školních prázdnin.
Zařazení žáků do školní družiny
Do družiny jsou zařazováni žáci 1. – 3. tříd a o jejich zařazení rozhoduje ředitelka školy. Starší žáky zařazujeme dle volné kapacity.
 Oficiální zápis žáků do školní družiny probíhá první den nového školního roku, nebo je-li volné místo i během školního roku.
Přednostně jsou zapisovány žáci nižších ročníků.
Docházka do družiny
Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného k docházce do družiny sdělí rozsah docházky účastníka a způsob odchodu ze ŠD na Zápisovém lístku. Omluva nepřítomnosti účastníka v družině musí být podána písemně. Odchod s jinou osobou, než je uvedená v zápisovém lístku, je možný pouze s plnou mocí. Telefonicky nelze dítě omlouvat. Do ŠD nelze přihlašovat žáky pouze na oběd nebo žáky, kteří čekají na zájmový kroužek.
Vyzvednout dítě po obědě je možné od 11.45 do 13.30 hod. Do této doby nevstupují rodiče do budovy školy. Od 13.30 do 15.00 hod. probíhá zájmové vzdělávání i mimo prostory ŠD ( tělocvična, hřistě apod.) V tuto dobu je družina uzavřena. Od 15.00 hod. do 16.30 hod. odchod účastníků dle sdělní zákonných zástupců
Rodiče jsou povinni vyzvedávat děti do ukončení provozu školní družiny
Výchovně vzdělávací činnost ŠD
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou. Spolupracuje s výchovným poradcem školy, s rodiči a zájmovými organizacemi dětí a mládeže.
Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být ředitelkou školy z družiny vyloučen.
Péče o bezpečnost účastníků
Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu účastníka do jeho odchodu.
Vyučující předávají účastníky vychovatelce ihned po vyučování. Pokud nebude žák vyučujícím předán vychovatelce, vychovatelka za nepřítomnost účastníka nepřebírá zodpovědnost.
Při činnosti organizované mimo objekt družiny odpovídá za bezpečnost do počtu 20 účastníků jeden pedagogický pracovník.(např. vycházky, exkurze, výlety) V oddělení pro účastníky se speciálně vzdělávacími potřebami je maximální počet 10 účastníků (např. vycházky, exkurze, výlety).Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti účastníků a konkrétním podmínkám akce (např. tělocvična, hřiště, školní kuchyňka, speciální potřeby účastníků, počasí). 
Účastník , bez vědomí vychovatelky, nesmí opustit školní družinu. Doba pobytu účastníka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisovém lístku.
Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.
Účastník je povinen oznámit vychovatelce každé zranění způsobené po dobu pobytu ve školní družině.
Vychovatelka dodržuje veškeré platné předpisy BOZ. Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí poučí účastníky o BOZ.  Účastník je povinen oznámit vychovatelce každé zranění na( např. vycházce, exkurzi, výletě).
Prostory družiny
Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny v 1. patře školní budovy.
 Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám žákům/dětem mladšího školního věku.
 Školní družina, kromě místností, které jsou jí vymezeny pro její hlavní činnost, využívá z prostor školy dále tělocvičnu a další pracovny školy, v areálu školy pak školní zahradu a hřiště.
Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny.
 Ve všech prostorách se činnost řídí konkrétními pravidly, pokyny a řády učeben, se kterými jsou účastníci před vstupem do těchto prostor vychovatelkou školní družiny seznámeni.
 Kapacita ŠD je 60 účastníků. Podle přijatých účastníků lze otevřít minimálně 2 oddělení a maximálně 4 oddělení do celkové kapacity ŠD (jedná se i o oddělení zřízené dle §16/9 ŠZ).
Družina využívá ke své činnosti využívá třídu I.Z., Přípravnou třídu a  2 samostatné oddělení v 1. patře školní budovy, které slouží i k ranní družině a jedno oddělení i k odpolední družině tzv. konečné družině.

Dokumentace družiny

Písemné přihlášky účastníků/dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
Třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházky účastníků
Pedagogický deník
Celoroční plán činnosti, který vychází z ŠVP ŠD - Čas plný her a poznání
Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
Vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti
Další podklady (např. týdenní plán činnosti, informace od zákonných zástupců a naopak apod.)
V průběhu školního roku portfolia účastníků pro hodnocení výsledků vzdělávání
Docházkový sešit pro ranní provoz
Poplatky
Poplatek za pobyt dět v družině činí 150,- Kč měsíčně (jeho výši stanovuje zřizovatel – obec).
Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců a nekrátí se ani z důvodu nepravidelné docházky
Poplatek je hrazen 1x (září – červen = 1500,- Kč) nebo 2x ročně (září – prosinec = 750,- Kč a leden – červen = 750,- Kč). Není-li řádně zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze školní družiny od 1. dne následujícího měsíce.
Stravování
Stravování je zajištěno ve školní výdejně ZŠ a MŠ Kladno, Norská, v budově naší školy.
Pedagogický pracovník ŠD převádí účastníky do výdejny (kde zároveň vykonává dohled) a zpět.
Zakoupení obědů a jejich příslušné odhlašování v případě nepřítomnosti účastníka si zajišťují zákonní zástupci sami osobně či telefonicky v kanceláři školní jídelny ZŠ Norská Kladno.
Účastníci, kteří nemají zajištěný oběd, zůstávají v ŠD a dohled nad nimi zajišťuje vychovatelka příp. další pedagogický pracovník.
Za poškozené, zničené či ztracené čipy nepřebírá vychovatelka zodpovědnost.
Pitný režim zajišťuje vychovatelka ve školní družině.