Karierové poradenství

 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zprostředkování informací žákům a jejich rodičům a administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek na střední školy.

Organizace podávání přihlášek na střední školy je dána školským zákonem a dalšími zákonnými normami, kterými se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přestože v souladu s platnou legislativou je povinností školy pouze potvrdit dosažený prospěch žáka a přihlášku, její vyplnění a podání na střední školu má zajistit zákonný zástupce žáka. Výchovný poradce přihlášky žákům vydá a pomáhá s jejich vyplněním.

Základní informace o procesu přijímání na střední školy je vhodné předat žákům hned na začátku posledního roku školní docházky. Aktuální informace o důležitých termínech, akcích věnovaných problematice volby povolání, dnech otevřených dveří škol apod. je pak možné umisťovat například na informační nástěnky ve škole. Rodiče vycházejících žáků jsou informováni na třídní schůzce, že mají veškerou odpovědnost za podání přihlášek na střední školy.

Zvláštní pozornost při volbě povolání je třeba věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud mají rodiče těchto žáků zájem o zohlednění svých dětí při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu, je nutné k přihlášce na střední školu přiložit jako přílohu zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně i ve speciálně-pedagogickém centru, jež není starší než jeden rok. Rodiče žáků jsou včas informováni, aby pro své děti zajistili podklady na kontrolní vyšetření ve školském poradenském zařízení. Zprávu z tohoto vyšetření potom zákonný zástupce žáka může přiložit k přihlášce na střední školu.

V rámci kariérového poradenství výchovný poradce zajišťuje také předávání informací o možnostech vzdělávání po ukončení povinné školní docházky a o jednotlivých středních školách. Zákonným zástupcům je na třídní schůzce předán aktuální katalog středních škol – Atlas školství.

Škola pravidelně zajišťuje účast žáků na veletrhu škol. Výchovná poradkyně zajišťuje tuto akci v rámci výuky, a tím škola umožňuje účast všem žákům. Výchovný poradce tak má možnost osobně oslovit zákonné zástupce žáků, vysvětlit jim celý proces přijímání na střední školy a odpovědět na jejich případné dotazy. Zástupci středních škol mají možnost oslovit žáky i jejich rodiče, následně se mohou se zástupci vybraných středních škol setkat individuálně a zeptat se jich na všechno, co je zajímá.

Výchovný poradce ve stanovených konzultačních hodinách poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Tyto konzultace jsou zaměřeny především na to, jaký typ školy je pro žáka vhodný a jaké informace jsou významné pro konečný výběr střední školy.

Rodičům a žákům lze doporučit kritéria, podle nichž mohou vybírat střední školu vzhledem k možnostem a schopnostem žáka.

Průvodce devítkou 2022-2023

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2022-2023

Jednotná přijímací zkouška 2023