Péče o žáky s SVP

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je zapotřebí počítat s tím, že žáci se ve svých vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Podpora při vzdělávání těchto žáků je zaměřena na maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Proto každý pedagog přizpůsobuje své vzdělávací strategie stanoveným podpůrným opatřením. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola realizuje pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Prostředkem podpory I. stupně je individualizovaná pomoc učitele. Jde o etapu přímé pomoci podpory žáka učitelem ve výuce. Učitel nebo třídní učitel eviduje obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách, případně i občasnou pomoc mimo vyučování, spolupracuje s rodiči při překonávání obtíží. Prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám nebo konzultuje problémy žáka s těmi učiteli, kteří mají zkušenost s výukou stejného předmětu, výchovným poradcem, školním metodikem prevence. Pokud se obtíže žáka nevyřeší nejdéle do 3 měsíců individualizované pomoci učitele je následně vytvořen plán pedagogické podpory, který přistupuje komplexněji k řešení problému a vyžaduje zapojení více pedagogů. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobu osvojení znalostí a dovedností. Nejdéle za 3 měsíce se vyhodnotí posun žáka. Pokud dojde k pozitivní změně, potrvá pedagogická podpora dále nebo je ukončena. Jestliže je stav beze změny nebo s tendencí ke zhoršení, zpracuje pedagog nový PLPP a škola doporučí zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského zařízení. Dále škola spolupracuje také se ŠPZ.

Osobou, která je pověřena ředitelem školy k jednání se školským poradenským zařízením, je výchovný poradce. Školské poradenské zařízení zjistí personální a materiální podmínky školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. Projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou. Podpůrná opatření škola poskytuje po udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce po dobu nezbytně nutnou jiné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením.

Škola ve spolupráci se žákem a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení.

Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka doporučí bezodkladně zákonnému zástupci využití pomoci školského poradenského zařízení stejně tak, shledá-li, že podpůrná opatření již nejsou potřebná.

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. IVP zpracovává třídní učitel na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka.

IVP je závazným dokumentem, je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. IVP je zpracován do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka. Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a zákonného zástupce, který tuto skutečnost potvrdí podpisem. Poskytování IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje IVP jednou ročně.

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou stanoveny v § 5 vyhlášky 27/2016 Sb., v platném znění.

Další pedagogický pracovník ve třídě poskytuje podporu žákovi, úzce spolupracuje s pedagogickým pracovníkem při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další možnost podpory vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami je předmět speciálně pedagogické péče, kdy individuálním přístupem s ohledem na možnosti a schopnosti žáka pedagog upevňuje učivo, které žákovi činí potíže.

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (žáci-cizinci), může škola v případě potřeby zajistit ve spolupráci se školským poradenským zařízením v rámci podpůrného úpravu obsahu vzdělávání jazyka. Zvláště se zaměřujeme na rozvoj verbálních dovedností v Čj - maximálně v rozsahu 3 hodin týdně.

Pro žáky cizince je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka a podpora začleňování nejen do školního prostředí, ale i do společnosti.

Po přijetí žáka do školy, je zároveň zákonnému zástupci nabídnuta možnost kurzu Jazykové přípravy pro cizince v rozsahu 100 – 200 hodin.

Škola pro tyto žáky – cizince zpracuje nejdéle do 1 měsíce plán pedagogické podpory. Dále postupuje dle stanových bodů pro žáky s SVP.

Realizace intervenčních činností, tj.

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka a se žákem)
 • participace na vytvoření individuálního plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka a se žákem)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • participace na kariérovém poradenství
 • volba vzdělávací cesty žáka
 • individuální provázení žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
 • poskytnutí doučování žáka, který je ohrožený školním neúspěchem