Primární prevence

 

Metodik prevence: Mgr. Bc. Yvona Vítková

                                  Bc. Radka Horáková

Tel. kontakt: 312 686 018

e- mail: yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz

              radka.horakova@zskladnoparizska.cz

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby a kontrola realizace Preventivního programu školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování (RCH).
Koordinace tvorby Programu proti šikanování a případná spolupráce s metodikem prevence v PPP.
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH.
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH.
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků – cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence RCH, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence RCH.
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu RCH.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence RCH v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.


Informační činnosti

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice RCH, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence RCH (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotlivý odborníci).


Poradenské činnosti

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy RCH; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje RCH u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj RCH ve škole.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

ŠKOLNÍ PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Odkazy pro Vás: