Výchovné poradenství

 

Výchovná a karierová poradkyně: Mgr. Alena Topinková

Konzultační hodiny: ČTVRTEK 13, 30 – 14, 30 hod.

Tel. kontakt: 312 686 018

e-mail: alena.topinkova@zskladnoparizska.cz

 

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Metodické a informační činnosti

Získávání odborných informací z oblasti výchovného poradenství a nových metod pedagogické diagnostiky a jejich zprostředkování ostatním pedagogickým pracovníkům.

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy, rodičům a zákonným zástupcům při řešení pedagogicko-psychologických problémů vývoje a vzdělávání žáků.

Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Informování žáků a jejich zákonných zástupců o činnosti PPP, SPC, SVP a o možnosti využívání jejich služeb.

Informování žáků a jejich zákonných zástupců o dalších poradenských službách v regionu (úřady práce, sociální úřady, krizová centra, střediska volného času).

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce při zpracování a pravidelném vyhodnocování Preventivního programu školy.

Ve spolupráci s třídními učiteli sledování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a metodická pomoc při zajišťování podmínek pro jejich vzdělávání a výchovu.

Spolupráce při zpracování obsah a harmonogram akcí zaměřených na prezentaci školy v základních školách a na veřejnosti a na získávání dalších zájemců o studium jednotlivých oborů na škole.

Plán výchovného poradenství 2022-2023

 

Plán výchovného poradce je rozdělený do 4 oblastí:

 1. Volba povolání a péče o vycházející žáky. Systematicky připravuje žáky k volbě povolání. ...
 2. Vedení agendy a kontrola pedagogické dokumentace. ▪ spolupracuje s metodikem prevence při řešení nevhodného chování u žáků ...
 3. Řešení výchovnýchproblémů ...
 4. Metodická činnost

 

Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce:

 • péče o duševní zdraví žáků
 • péče o žáky s výukovými potížemi
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • pomoc při další profesní orientaci
 • koordinace výchovných a vzdělávacích postupů u problémových žáků
 • metodická a informační činnost pro rodiče žáků
 • spolupráce s dalšími organizacemi (SPC, Policie ČR, Úřad práce...)

 

Výchovný poradce vám může pomoci při řešení vašich problémů, musí o nich ale vědět.

 

Využijte možnosti kontaktu s výchovným poradcem, když:

 • máte problém v sociálních vztazích (se spolužáky, s učiteli, s rodiči...)
 • cítíte se někým ohrožen
 • máte z něčeho strach
 • nezvládáte zvolený obor
 • chcete poradit s volbou dalšího studia
 • máte jakýkoliv jiný problém, který chcete řešit

 

Informace pro rodiče:

 • máte výchovné problémy s vaším dítětem
 • vaše dítě neprospívá ve škole
 • potřebujete poradit s další profesní orientací vašeho dítěte
 • máte podezření na šikanování vašeho dítěte
 • máte podezření ze záškoláctví
 • máte jakýkoliv jiný problém, který chcete řešit