Výchovné poradenství

 

Bc. Radka Horáková
e-mail: radka.horakova@zskladnoparizska.cz
Mgr. Alena Nedvědová
e-mail: alena.nedvedova@zskladnoparizska.cz
Tel. kontakt: 312 686 018

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

 • Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a ostatní žáky s poruchami chování
 • Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k příjímacímu řízení
 • Řešení výchovných problémů (spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, svolávání a jednání výchovných komisí)
 • Žádosti o vyšetření v PPP, v SPP
 • Spolupráce s PPP a SPP
 • Individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Komunikace s vyučujícími, popř. asistenty pedagoga a rodinou žáka
 • Shromažďování a evidence odborných zpráv a informací o žácích
 • Kariérový růst žáků (prvotní volba povolání)
 • Zjišťuje zájem žáků o studium v SŠ a OU, spolupracuje s třídními učiteli
 • Pro žáky 9. tříd a žáky vycházející z nižších ročníků organizuje besedy se zástupci SOŠ, OU
 • Je zodpovědný za správné vyplnění přihlášek na střední školy

Řešení školní neúspěšnosti

Je důležité podrobit dítě kvalitní pedagogické, speciálně-pedagogické a případně psychologické diagnostice, která by odhalila konkrétní příčiny jeho selhávání ve škole.
Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb pak škole umožní nastavit vhodná opatření. 

Faktory ovlivňující úspěch či neúspěch žáka:

 • Osobnost dítěte – snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy chování, zdravotní komplikace, snížené nadání pro určitý předmět
 • Rodinné zázemí v kulturně odlišných podmínkách – jiný hodnotový žebříček, jazyková bariéra
 • Rodinné prostředí s nedostatečným zájmem o školu a školní dění – nedostatek motivačních impulzů, negativní postoj rodičů směrem ke škole
 • Rodinné prostředí zaměřené na výkon nebo příliš ochranitelské
 • Vztahy ve škole a mezi vrstevníky – (ne)příznivé sociální klima

 

Cílem je reagovat na změny ve výkonu žáka co nejdříve, rozpoznat příčiny selhání. Nastavit podpůrná opatření, která by pomohla ke zlepšení stávající situace. Takovéto řešení je nutné nastavit za spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími odborníky.

 

Řešení školní neúspěšnosti

Je nezbytné podrobit žáka kvalitní pedagogické, speciálně-pedagogické a případně psychologické diagnostice, která by odhalila konkrétní příčiny jeho selhávání ve škole.
Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb pak škole umožní nastavit vhodná opatření. Snažíme se reagovat včas tak, aby byl žák schopen zastavit svůj pokles výkonu a případně se vrátit mezi „úspěšné žáky“.

Opatření volíme vždy individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků:

 1. Poruchyučení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů, včetně kompenzačních pomůcek na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ), integrace žáka nebo individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP).
 2. Odchylkav celkové úrovni inteligence: žákovi bude stanoveno základní učivo, které po něm bude požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace – zažití úspěchu, možnost opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce se ŠPZ – integrace na základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření doporučených poradnou.
 3. Žáci, jejichž neúspěšnost souvisí spíše s mimo osobnostnímifaktory – kulturně-odlišné prostředí a znevýhodnění vyplývající ze situace rodinného prostředí: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro domácí přípravu i ve škole ve volných hodinách, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy a začleňování těchto dětí do majoritního kolektivu
 4. Žáci s vysokou absencíjsou také často ohroženi školní neúspěšností: je důležité včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky – plán dostudování učiva a harmonogram dozkoušení, konzultace s žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a různé způsoby podpory dítěte.

 

Plán výchovného poradenství 2023-24