Žákovský parlament

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, které tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách ………. V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 4. – 9. tříd naší školy.

K čemu má žákovský parlament vést žáky:

 • Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • Umožňuje diskutovat při pravidelných schůzkách o atmosféře školy a spolupráci.
 • Garantuje realizaci nalezených řešení.
 • Umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli.

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnosti, samostatnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její funkčnost. 

CÍLE ŽP

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.
 • Dohlížet nad dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti žáka naší školy.

Žákovský parlament

 • Členové školního parlamentu jsou vybráni svými spolužáky spolu s třídními učiteli jednou ročně. V naléhavém případě mohou být odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 • Všichni členové žákovského parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas.
 • Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogů a případně dalších zaměstnanců. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.
 • V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit. 

PARLAMENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je pověřena paní učitelka Bc. Radka Horáková 

CÍLE:

 • sdělovat žákům, aktuální informace, plán akcí, popř. připomínky vedení školy a učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole
 • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí školy

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 6. Spolupracovat v týmu.
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.