Školská rada

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Dne 17. dubna 2019 v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb. Rada města Kladna jmenovala nové dva členy do Školské rady na zbývající část funkčního období, tj. do 31.12.2020.

Členové školské rady:

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Květoslava Havlůjová                                                                                                                                                                             
Petr Starý


Zástupci pedagogických pracovníků:
Nela Eitlerová
Mgr. Lucie Skleničková

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Jana Gorolová
Zdeňka Moravcová

Školní rok 2023/2024

24.06.2024

9.5.2024 


Školní rok 2021/2022


31. 8. 2022

Školní rok 2020/2021

31. 8. 2021

7. 6. 2021

5. 5. 2021

12. 10. 2020

 

Školní rok 2019/2020

1. 7. 2020

20. 2. 2020

 

Školní rok 2018/2019

28. 8. 2019

25. 3. 2019

 • Mimořádné volby

 

Školní rok 2017/2018

30. 8. 2018

 • ŠVP – dodatky
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
 • Školní řád – GDPR
 • CKP
 • DVPP
 • Kariérové poradenství
 • Plavecký výcvik
 • Osmičková výročí

15. 1. 2018

 • Nové složení školské rady
 • Jednací řád
 • Různé

 

Školní rok 2016/2017

24. 11. 2017

 • Vzdělávání dle ŠVP „Škola a život“ ze dne 1. 9. 2016
 • Plánované investice
 • Různé

16. 11. 2017

 • Volby do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků školy
 • Volby do školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků

30. 8. 2017

 • ŠVP – dodatky k ŠVP ZV a ŠVP ZŠS
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2017/2018
 • CKP Kladno
 • Poradenské služby
 • Projekty
 • Funkční období, plánované volby

 

Školní rok 2015/2016

30. 8. 2016

 • Informace k zahájení školního roku 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2016/2017
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016
 • Změny v RVP  ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ – školní rok  2016/2017- RVP ZV
 • ŠVP pro  ŠD  – školní rok  2016/2017

29. 9. 2015

 • Informace k zahájení školního roku 2015/2016
 • Školní řád pro školní rok 2015/2016
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

 

Školní rok 2014/2015

19. 5. 2015

 • Noví členové
 • Jednací řád
 • ŠVP pro ZŠS – díl II.
 • Možnost integrace
 • Zaměření školy

8. 10. 2014

 • Nové složení školské rady
 • Seznámení s jednacím řádem
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

25. 8. 2014

 • ŠVP pro přípravnou třídu „Moje první školička“
 • Doplňující volby do školské rady

 

Školní rok 2013/2014

23. 10. 2013

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

29. 8. 2013

 • Revize ŠVP „Škola a život“- RVP ZV
 • Dodatek ke školnímu řádu pro školní rok 2013/2014
 • Změna zřizovatele

 

Školní rok 2012/2013

17. 12. 2012

 • Plánované změny ve školním roce 2012/2013
 • ŠVP „Škola a život“ – RVP ZV

26. 9. 2012

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012
 • Školní řád na školní rok 2012/2013