Jazyková příprava pro cizince

Informace pro školy a rodiče

Vzdělávání cizinců je nově v mateřských školkách a základních školách řešeno vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Žáci cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání.

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci – cizinci (nemají české občanství), kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Jedná se o žáky, kteří plní PŠD na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců. Za určitých podmínek je možné do skupiny zařadit cizince s delším pobytem nebo žáky s českým občanstvím, kteří mají odlišný mateřský jazyk. O zařazení rozhoduje ředitelka školy s jazykovou přípravou.

Systém jazykové přípravy se nevztahuje na přípravné třídy.

Postup škol pro zařazení žáků do jazykové přípravy:

  • Ředitel kmenové školy nabídne zákonnému zástupci žáka, který má nárok na jazykovou přípravu možnost tohoto vzdělávání.
  • V případě jeho zájmu poskytne zákonnému zástupci žádost - přihlášku (Přihlášku je možné také vyplnit v mateřském jazyce žadatele - Žádost zákonného zástupce žáka o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu).
  • Zákonní zástupci nebo škola může zasílat přihlášky žáků na adresu skola@zskladnoparizska.cz, dále je mohou zaslat do datové schrány 3zta5z7 nebo je mohou zájemci donést do školy osobně.
  • Podmínka pro zahájení skupinové výuky jsou nejméně 2 žáci cizinci. V případě potřeby může být další skupina otevřena při žádosti 11. žáka cizince. Možná je také účast distančním způsobem. Při nižším počtu žáků je třeba souhlas krajského úřadu. Pak je kmenová škola povinna zajistit ve škole pro žáka přístup k informačním technologiím, prostor a pomůcky.
  • Obsah a rozsah jazykové přípravy (100 až 200 vyučovacích hodin na maximálně 10 měsíců) určuje ředitel školy, ve které se bude žák jazykové přípravy účastnit, na základě vstupního ověření znalostí českého jazyka. Po dobu jazykové přípravy obě školy kooperují, poskytují si informace o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáků.
  • Jazykovou přípravu je možné poskytnout v průběhu celého školního rok nově příchozím žákům cizincům.
  • Pokud bude jazyková příprava zasahovat do výuky žáka v kmenové škole, je z ní automaticky omluven.
  • Výstupem jazykové přípravy bude doporučení pro kmenovou školu, na co se dále v jazykové podpoře žáka zaměřit. Kmenová škola tyto výstupy využije pro další zajištění podpory žáka při vzdělávání. Zároveň do dokumentace žáka zaznamenává absolvování jazykové přípravy – její rozsah a hodnocení. Žákům již nebude nadále vydáváno osvědčení.

Pro případné dotazy nebo podrobnější informace je možné kontaktovat zástupkyni ředitelky školy Mgr. Alenu Nedvědovou každý den v čase 7,00 – 7,30 hod. na tel. 312 686 018.

 

Ve školním roce 2022/2023 je jazyková příprava zahájena 19.9.2022.

Cizinci I. stupeň - vyučuje Mgr. Bc. Yvona Vítková 

I. skupina: (1. a 2. ročník)

                   ÚT - 8,50 - 10,35 

                   ST - 9,50 - 11,30

II. skupina: (3. a 4. ročník)

                   ÚT - 10,50 – 12,25

                   ST - 8,00 – 9,35

 

Cizinci II. stupeň - vyučuje Mgr. Alena Nedvědová

III. skupina: (5. až 9. ročník)

                   ÚT - 8,50 - 10,35 

                   ST - 9,50 - 11,30

IV. Skupina: (5., 7., 8., 9. ročník)   

                   ČT - 8,50 – 12,25

 

žádost - přihláška