Školní parlament

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Žákovský parlament, Základní škola Kladno, Pařížská 2249

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. 

Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, které tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách ……….

V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 3 – 9. tříd naší školy.

Žákovský parlament je skupina volených žáků z každé třídy naší školy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řešíme, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Zástupci parlamentu pravidelně informují své spolužáky o své činnosti.

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 6. Spolupracovat v týmu.
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

Členové parlamentu pro školní rok 2016/2017

 

Třídy

 

Zástupci tříd

 

II.Z (2. a 4. roč.)

ANDREA PŠENÁKOVÁ

 

III.Z

GABRIELA TANCOŠOVÁ (Eva Tancošová)

 

V.Z

ILONA TANCOŠOVÁ

 

VI.Z

VOJTĚCH KLEIN

 

Třídy – speciální

 

Zástupci tříd

 

III.

SABINA RIDAJOVÁ (Lukáš Flégl)

 

IV.

MILAN KOSTA

 

V.

DRAHOMÍR VLAČUHA

 

VI.

DUŠAN DEMETER

 

VII.

NELA DUNKOVÁ

 

VIII. + IX.

VLADIMÍR KLEIN

 

I. S

MONIKA ADAMOVÁ

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

školní rok 2016/2017

CÍLE – Žákovského parlamentu  

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.
 • Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, tematické zaměření školy…),
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)

V rámci žákovského parlamentu vyhlásili žáci SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VÝROBEK TŘÍDY 

“HODNOCENÍ VÝROBKU třídy v rámci žákovského parlamentu”

Vyhodnocení výsledků proběhne v pondělí 24. dubna

Po hlasování žáků bylo konečné pořadí zvoleno takto:

1.       místo – výrobek pod číslem 10

                                  2.       místo – výrobek pod číslem 6

                                  3.       místo – výrobek pod číslem 4

                                  4.       místo – výrobek pod číslem 9

                                  5.       místo – výrobek pod číslem 11

Výrobky tříd byly ukryty pod čísly pro objektivní hlasování. Úspěch slavily třídy: I. S, V., III. Z, III., VI. Z

      všechny ostatní výrobky byly velmi hezké, ale rozhodli jste „VY“ žáci

Moc děkujeme a blahopřejeme všem ročníkům za hezké uspořádání soutěže a fair play rozhodování!

Plán akcí ŽP ve školním roce 2016/2017

Mimo tradiční akce (Pohádkový les, Mikulášská nadílka, Den zdraví, Den Země, Den dětí, Zahradní slavnost), jež organizujeme nebo se na nich spolupodílíme, bychom se v letošním školním roce chtěli zaměřit na environmentální výchovu.

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i k okolí,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti,
 • dává jim možnost zažít, že mohou prostředí kolem sebe pozitivně proměňovat.

K čemu má žákovský parlament vést žáky:

 • Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • Umožňuje diskutovat při pravidelných schůzkách s vedením školy o atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.
 • Garantuje realizaci nalezených řešení.
 • Umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli.
 • Úkolem žákovského parlamentu je především:
  • scházet se pravidelně
  • scházet se i s vedením školy a konzultovat své připravené návrhy a připomínky vycházející z žákovských kolektivů, které zastupují
  • v průběhu školního roku se spolupodílí na pořádání několika akcí (např.: v rámci vánoční a velikonoční výstavy, soutěže, Dětský den pro žáky … apod.)

Co je povinnostmi a právy žáků – projednáno na prvním setkání žákovského parlamentu, platné po celý školní rok.

Výňatek ze školního řádu týkající se práv a povinností žáků naší školy

Žáci mají právo:

 • Na demokratický, objektivní a tolerantní přístup.
 • Na vzdělávání a školské služby, na rozvoj osobnosti podle míry nadání a schopností.
 • Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Na spolupráci a komunikaci s učitelem ve formě dialogu.
 • Získávat informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovskou radu ze zástupců jednotlivých tříd), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s kritickými připomínkami k provozu školy.
 • Možnost vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje žáka.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, šikany, ponižování, na dodržování základních psychohygienických podmínek, na ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí urážením.
 • Má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

Žáci jsou povinni:

 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Chovat se slušně ke všem dospělým, zaměstnancům i spolužákům, dodržovat zásadu úcty, slušnosti a respektu k jiným.
 • Žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Před každou vyučovací hodinou je žák povinen připravit si pomůcky a žákovskou knížku. Zjistí-li, že si cokoli zapomněl, omluví se na začátku hodiny učiteli.
 • Řádně a systematicky připravovat na vyučování, do školy chodit pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy, všech povinných i nepovinných předmětů a řádně se vzdělávat.
 • Chodit do školy vhodně upraven a oblečen. Není dovoleno nosit oděvy, doplňky a ozdoby, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní, ale i ostatních žáků, nebo které by propagovaly nedovolená hnutí, sekty apod.

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit