Školní parlament

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Žákovský parlament, Základní škola Kladno, Pařížská 2249

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. 

Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, které tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách ……….

V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 3 – 9. tříd naší školy.

Žákovský parlament je skupina volených žáků z každé třídy naší školy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řešíme, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Zástupci parlamentu pravidelně informují své spolužáky o své činnosti.

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 6. Spolupracovat v týmu.
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

Členové parlamentu pro školní rok 2016/2017

 

Třídy

 

Zástupci tříd

 

II.Z (2. a 4. roč.)

ANDREA PŠENÁKOVÁ

 

III.Z

GABRIELA TANCOŠOVÁ (Eva Tancošová)

 

V.Z

ILONA TANCOŠOVÁ

 

VI.Z

VOJTĚCH KLEIN

 

Třídy – speciální

 

Zástupci tříd

 

III.

SABINA RIDAJOVÁ (Lukáš Flégl)

 

IV.

MILAN KOSTA

 

V.

DRAHOMÍR VLAČUHA

 

VI.

DUŠAN DEMETER

 

VII.

NELA DUNKOVÁ

 

VIII. + IX.

VLADIMÍR KLEIN

 

I. S

MONIKA ADAMOVÁ

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

školní rok 2016/2017

CÍLE – Žákovského parlamentu  

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.
 • Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, tematické zaměření školy…),
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)

V rámci žákovského parlamentu vyhlásili žáci SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VÝROBEK TŘÍDY 

“HODNOCENÍ VÝROBKU třídy v rámci žákovského parlamentu”

Vyhodnocení výsledků proběhne v pondělí 24. dubna

Po hlasování žáků bylo konečné pořadí zvoleno takto:

1.       místo – výrobek pod číslem 10

                                  2.       místo – výrobek pod číslem 6

                                  3.       místo – výrobek pod číslem 4

                                  4.       místo – výrobek pod číslem 9

                                  5.       místo – výrobek pod číslem 11

Výrobky tříd byly ukryty pod čísly pro objektivní hlasování. Úspěch slavily třídy: I. S, V., III. Z, III., VI. Z

      všechny ostatní výrobky byly velmi hezké, ale rozhodli jste „VY“ žáci

Moc děkujeme a blahopřejeme všem ročníkům za hezké uspořádání soutěže a fair play rozhodování!

Plán akcí ŽP ve školním roce 2016/2017

Mimo tradiční akce (Pohádkový les, Mikulášská nadílka, Den zdraví, Den Země, Den dětí, Zahradní slavnost), jež organizujeme nebo se na nich spolupodílíme, bychom se v letošním školním roce chtěli zaměřit na environmentální výchovu.

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i k okolí,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti,
 • dává jim možnost zažít, že mohou prostředí kolem sebe pozitivně proměňovat.

K čemu má žákovský parlament vést žáky:

 • Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • Umožňuje diskutovat při pravidelných schůzkách s vedením školy o atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.
 • Garantuje realizaci nalezených řešení.
 • Umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli.
 • Úkolem žákovského parlamentu je především:
  • scházet se pravidelně
  • scházet se i s vedením školy a konzultovat své připravené návrhy a připomínky vycházející z žákovských kolektivů, které zastupují
  • v průběhu školního roku se spolupodílí na pořádání několika akcí (např.: v rámci vánoční a velikonoční výstavy, soutěže, Dětský den pro žáky … apod.)

Co je povinnostmi a právy žáků – projednáno na prvním setkání žákovského parlamentu, platné po celý školní rok.

Výňatek ze školního řádu týkající se práv a povinností žáků naší školy

Žáci mají právo:

 • Na demokratický, objektivní a tolerantní přístup.
 • Na vzdělávání a školské služby, na rozvoj osobnosti podle míry nadání a schopností.
 • Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Na spolupráci a komunikaci s učitelem ve formě dialogu.
 • Získávat informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovskou radu ze zástupců jednotlivých tříd), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s kritickými připomínkami k provozu školy.
 • Možnost vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje žáka.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, šikany, ponižování, na dodržování základních psychohygienických podmínek, na ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí urážením.
 • Má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

Žáci jsou povinni:

 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Chovat se slušně ke všem dospělým, zaměstnancům i spolužákům, dodržovat zásadu úcty, slušnosti a respektu k jiným.
 • Žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Před každou vyučovací hodinou je žák povinen připravit si pomůcky a žákovskou knížku. Zjistí-li, že si cokoli zapomněl, omluví se na začátku hodiny učiteli.
 • Řádně a systematicky připravovat na vyučování, do školy chodit pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy, všech povinných i nepovinných předmětů a řádně se vzdělávat.
 • Chodit do školy vhodně upraven a oblečen. Není dovoleno nosit oděvy, doplňky a ozdoby, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní, ale i ostatních žáků, nebo které by propagovaly nedovolená hnutí, sekty apod.

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit