Přípravná třída


ŠKOLNÍ ROK 2018/ 2019

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Třídní učitelka: Simona Vrabcová, DiS. 

Asistentka učitele: Vladislava Němečková

Konzultační hodiny: středa- 7:30- 8:00

Třída se nachází v 1. patře školy.

Do přípravné třídy v září nastoupilo 15 dětí; 10 chlapců a 5 dívek.

Momentálně máme 18 dětí.

 

Přípravná třída připraví na vstup do školy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Důvodem mohou být např. specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, dvoujazyčné prostředí atd.).  U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,30 hod.
 • Dětem je k dispozici oběd a po dohodě i pobyt ve školní družině nejdéle do 16,30 hod.
 • S žáky bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logoped…..
 • Dětem je k dispozici vybavení školy (učebna, herna, interaktivní tabule, tělocvična, pomůcky).
 • V rámci výuky se účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

 

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?

 • Rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznání, grafomotoriky)
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní výchova
 • Tělesná výchova
 • Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků

 

Co je třeba udělat pro zahájení vzdělávání v přípravné třídě?

1)Vyzvednout si „žádost o zařazení do přípravné třídy“ (případně si ji stáhnout na webových stránkách školy – záložka “základní škola a dokumenty”).

2) Nejlépe do 31. 5. 2019 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.

3) Přípravná třída se zpravidla zřizuje při počtu 10 dětí.

O zařazení dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě
 
08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míčem
 
08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní
 
09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 
10:40 - 11:30 - pobyt venku
 
11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku
Děti mají možnost obědvat ve školní výdejně (21,-Kč za jeden oběd) – k výdeji stravy je třeba zakoupit identifikační čip. Rodič ho zakoupí při první platbě obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Norská 2633. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.
Odpoledne mohou navštěvovat školní družinu (50,-Kč/měsíc).
 
ČERVEN
28.6. Závěr roku :-)
26.6. Cvičení v přírodě
24.6. Výlet - DŮL MAYRAU
 
 
21.6. TRAMPOLÍNOVÝ PARK
 
18.6. Projektový den - ŠKOLA A ZDRAVÍ
13.6. Vystoupení TC R.A.K.
3.6. - 7.6. Barevný týden
Žluté pondělí
Modré úterý
Zelená středa
Hnědý čtvrtek
Červený pátek
 
 
 
 
 
3.6. Den dětí - Sítenské údolí
  
 
KVĚTEN
23.5. Projektový den - Multikulturní výchova - Japonsko
 
17.5. Hravé dopoledne v Legu
  

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit