Přípravná třída

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída je zřizována pouze pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte.
Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. Mohou se účastnit všech kulturních a sportovních akcí pořádaných školou vhodných pro daný věk dítěte. 
Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy jsou přijaty děti, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučilo Školské poradenské zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a zároveň mu byl udělen odklad povinné školní docházky. 
Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Minimální počet dětí v této třídě je 10 a maximální počet dětí je 15.
ZÁMĚREM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JE:
1. Přistupovat ke každému dítěti individuálně, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky.
2. Připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy např. děti se sníženou koncentrací pozornosti, s jazykovým znevýhodněním, se sníženou koordinací pohybu, s vadou řeči, s grafomotorickými obtížemi, se zdravotním oslabením atd.
 
VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznávání)
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní výchova
tělesná výchova
vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 
Děti se v přípravné třídě neklasifikují. Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 
DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:
Režim dne:
Výuka probíhá dopoledne - od 8,00 do 11,30 hod.
hravá činnost
cvičení
svačina, hygiena
řízená činnost
pobyt venku
 
07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě
 
08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míčem
 
08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní
 
09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 
10:40 - 11:30 - pobyt venku
 
11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku
Děti mají možnost obědvat ve školní výdejně (21,-Kč za jeden oběd) – k výdeji stravy je třeba zakoupit identifikační čip. Rodič ho zakoupí při první platbě obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Norská 2633. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.
Odpoledne mohou navštěvovat školní družinu (50,-Kč/měsíc).
 

ČERVEN

Akce:

1.6. Den dětí

4.6. – 8.6. Barevný týden
S dětmi jsme si zpestřili týden barvami.

Žluté pondělí

Modré úterý

Zelená středa

Hnědý čtvrtek

Červený pátek

14.6. Vystoupení tanečního centra R.A.K.

S dětmi jsme šli podpořit Viktorku, na vystoupení tanečního centra R.A.K. a moc jsme si celé vystoupení užili.
 

15.6. Trampolínkový park a hřiště – Sletiště Kladno

 

18.6.
Hurá na prázdniny – konec školního roku jsme oslavili zmrzlinou a ledovou tříští J


Témata: Den dětí; zvířata v zoo, v moři; hurá na prázdniny.


KVĚTEN

AKCE:

1.5. Hravý den – hry a soutěže


 

13.5. Den matek

Nezapoměli jsme na maminky a vyrobili jsme jim krásné dárečky – papírovou květinu (tulipán) a korále z nastříhaných slámek.

22.5. Výchovný koncert – hra na hudební nástroje, zpěv.

 

Témata měsíce: Den matek; Máme se rádi, nikdo nesmí být smutný; Kouzlo květin


DUBEN

AKCE:

20. 4. Den země

S dětmi jsme poklidili nedaleký les a řekli si, jak o les a přírodu celkově, pečujeme.

27.4. Čarodejnice

S dětmi jsme oslavily čarodejnice výrobou kouzelnických klobouků s pavoukem a opékáním vuřtů na školní zahradě.

Témata měsíce: Den země; Čarodejnice.


BŘEZEN

AKCE:

8.3. Dětská knihovna Kladno – Sítná

  


13.3. Sládečkovo muzeum - Výstava modelů

22.3. Světový den vody – BažantniceTémata měsíce: Březen – měsíc knihy; světový den vody; jaro – svátky jara – Velikonoce.ÚNOR

AKCE:

Cvičení v přírodě

Planetárium

Výstava korunovačních klenotů

Hasiči Kladno, s programem HASÍK

Navštívili nás hasiči z Kladenské pobočky, Středočeského kraje. Povídali si s námi, upozoňovali nás na možné nebezpečí. Společně jsme si zopakovali důležitá telefoní čísla a nakonec nám ukázali výzbroj a dovolili nám, některé kousky hasičské výbavy vyzkoušet.

Témata měsíce: Doprava; z pohádky do pohádky; masopust.


LEDEN

AKCE:

Navštívil nás Bovísek J a přinesl nám dárečky.

Témata měsíce: Příroda kolem nás – zima; zimní radovánky; kalendář přírody.


PROSINEC

AKCE:

Mikuláš – zvyky a tradice, nadílka

Medové vánoce v Oáze.

Vystoupení žáků ZŠ Pařížská, na „Kladenských vánocích“.

Divadelní představení – Honza Krejčík v DK.

Vánoční výstava – zvyky a tradice, prodej výrobků dětí.

Vánoce ve třídě – společné zdobení třídy a vánočního stromečku.

Témata měsíce: Těšíme se na Vánoce – adventní čas.

LISTOPAD

AKCE:

Halloween – strašidel se nebojíme ;-)

Beseda s Městskou policií Kladno

Děti poznaly policejního maskota Empíka a dvě moc milé policistky, od kterých se dozvěděly spoustu zajímavých informací a poznatků. Naučily se velmi důležitá telefonní čísla a dozvěděly se, jak řešit krizové situace a jak chránit svoje zdraví a bezpečnost.

Téma: Bezpečnost kolem nás; podzimní příroda – Listopad – listí padá.


ŘÍJEN

AKCE: Podzimní hrátky

AKCE:
Projektový den evvo

Témata měsíce: Vítání podzimu; barvy podzimu; environmentální výchova.
 


ZÁŘÍ

Rodiče byli spolu s dětmi seznámeni se školním řádem, jeho dodržováním, ochranou zdraví dětí a bezpečností dětí, zabezpečením školy kamerovým systémem, s chováním a jednáním dětí v budově školy i mimo ní.

Děti si prohlédly budovu školy, seznámily se s novými spolužáky a se zaměstnanci školy.

Téma: Hurá do školy - jsme tu všichni kamarádi, co se mají spolu rádi, hrajeme si, nezlobíme a všichni si pomáháme.


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit