Přípravná třída

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída je zřizována pouze pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte.
Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. Mohou se účastnit všech kulturních a sportovních akcí pořádaných školou vhodných pro daný věk dítěte. 
Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy jsou přijaty děti, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučilo Školské poradenské zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a zároveň mu byl udělen odklad povinné školní docházky. 
Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Minimální počet dětí v této třídě je 10 a maximální počet dětí je 15.
ZÁMĚREM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JE:
1. Přistupovat ke každému dítěti individuálně, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky.
2. Připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy např. děti se sníženou koncentrací pozornosti, s jazykovým znevýhodněním, se sníženou koordinací pohybu, s vadou řeči, s grafomotorickými obtížemi, se zdravotním oslabením atd.
 
VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznávání)
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní výchova
tělesná výchova
vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 
Děti se v přípravné třídě neklasifikují. Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 
DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:
Režim dne:
Výuka probíhá dopoledne - od 8,00 do 11,30 hod.
hravá činnost
cvičení
svačina, hygiena
řízená činnost
pobyt venku
 
07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě
 
08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míčem
 
08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní
 
09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 
10:40 - 11:30 - pobyt venku
 
11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku
Děti mají možnost obědvat ve školní výdejně (21,-Kč za jeden oběd) – k výdeji stravy je třeba zakoupit identifikační čip. Rodič ho zakoupí při první platbě obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Norská 2633. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.
Odpoledne mohou navštěvovat školní družinu (50,-Kč/měsíc).
 

ČERVEN

Akce:

1.6. Den dětí

4.6. – 8.6. Barevný týden
S dětmi jsme si zpestřili týden barvami.

Žluté pondělí

Modré úterý

Zelená středa

Hnědý čtvrtek

Červený pátek

14.6. Vystoupení tanečního centra R.A.K.

S dětmi jsme šli podpořit Viktorku, na vystoupení tanečního centra R.A.K. a moc jsme si celé vystoupení užili.
 

15.6. Trampolínkový park a hřiště – Sletiště Kladno

 

18.6.
Hurá na prázdniny – konec školního roku jsme oslavili zmrzlinou a ledovou tříští J


Témata: Den dětí; zvířata v zoo, v moři; hurá na prázdniny.


KVĚTEN

AKCE:

1.5. Hravý den – hry a soutěže


 

13.5. Den matek

Nezapoměli jsme na maminky a vyrobili jsme jim krásné dárečky – papírovou květinu (tulipán) a korále z nastříhaných slámek.

22.5. Výchovný koncert – hra na hudební nástroje, zpěv.

 

Témata měsíce: Den matek; Máme se rádi, nikdo nesmí být smutný; Kouzlo květin


DUBEN

AKCE:

20. 4. Den země

S dětmi jsme poklidili nedaleký les a řekli si, jak o les a přírodu celkově, pečujeme.

27.4. Čarodejnice

S dětmi jsme oslavily čarodejnice výrobou kouzelnických klobouků s pavoukem a opékáním vuřtů na školní zahradě.

Témata měsíce: Den země; Čarodejnice.


BŘEZEN

AKCE:

8.3. Dětská knihovna Kladno – Sítná

  


13.3. Sládečkovo muzeum - Výstava modelů

22.3. Světový den vody – BažantniceTémata měsíce: Březen – měsíc knihy; světový den vody; jaro – svátky jara – Velikonoce.ÚNOR

AKCE:

Cvičení v přírodě

Planetárium

Výstava korunovačních klenotů

Hasiči Kladno, s programem HASÍK

Navštívili nás hasiči z Kladenské pobočky, Středočeského kraje. Povídali si s námi, upozoňovali nás na možné nebezpečí. Společně jsme si zopakovali důležitá telefoní čísla a nakonec nám ukázali výzbroj a dovolili nám, některé kousky hasičské výbavy vyzkoušet.

Témata měsíce: Doprava; z pohádky do pohádky; masopust.


LEDEN

AKCE:

Navštívil nás Bovísek J a přinesl nám dárečky.

Témata měsíce: Příroda kolem nás – zima; zimní radovánky; kalendář přírody.


PROSINEC

AKCE:

Mikuláš – zvyky a tradice, nadílka

Medové vánoce v Oáze.

Vystoupení žáků ZŠ Pařížská, na „Kladenských vánocích“.

Divadelní představení – Honza Krejčík v DK.

Vánoční výstava – zvyky a tradice, prodej výrobků dětí.

Vánoce ve třídě – společné zdobení třídy a vánočního stromečku.

Témata měsíce: Těšíme se na Vánoce – adventní čas.

LISTOPAD

AKCE:

Halloween – strašidel se nebojíme ;-)

Beseda s Městskou policií Kladno

Děti poznaly policejního maskota Empíka a dvě moc milé policistky, od kterých se dozvěděly spoustu zajímavých informací a poznatků. Naučily se velmi důležitá telefonní čísla a dozvěděly se, jak řešit krizové situace a jak chránit svoje zdraví a bezpečnost.

Téma: Bezpečnost kolem nás; podzimní příroda – Listopad – listí padá.


ŘÍJEN

AKCE: Podzimní hrátky

AKCE:
Projektový den evvo

Témata měsíce: Vítání podzimu; barvy podzimu; environmentální výchova.
 


ZÁŘÍ

Rodiče byli spolu s dětmi seznámeni se školním řádem, jeho dodržováním, ochranou zdraví dětí a bezpečností dětí, zabezpečením školy kamerovým systémem, s chováním a jednáním dětí v budově školy i mimo ní.

Děti si prohlédly budovu školy, seznámily se s novými spolužáky a se zaměstnanci školy.

Téma: Hurá do školy - jsme tu všichni kamarádi, co se mají spolu rádi, hrajeme si, nezlobíme a všichni si pomáháme.


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Provozní doba školy

Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Systém domácí přípravy žáků

Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit