O družině

Nový školní rok 2018/ 2019 jsme začali velkým zájmem o umístění dětí ve ŠD. Zájem projevili nejen rodiče dětí ze základních tříd, ale i ze speciálních tříd a to nás dovedlo k otevření 4 oddělení ŠD, které plně uspokojí zájmy a potřeby všech dětí. Ve všech odděleních pracují plně kvalifikované vychovatelky. 

ŠD poskytuje zájmové vzdělávání převážně žákům 1. stupně naší školy prostřednictvím vzdělávací, výchovné a relaxační činnosti s využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Organizace činnosti družiny

Ve školním roce 2016/2017 jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. Ke své činnosti využívá 2 herny, tělocvičnu, školní hřiště, zahradu, cvičnou kuhyňku a počítačovou pracovnu.

Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně základní školy ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2247.

Podmínky k přijetí do školní družiny

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy a přípravné třídy. V případě nenaplněné kapacity ŠD mohou být přijati ke vzdělávání i žáci druhého stupně.

Žák je zapsán do školní družiny na základě řádně vyplněné písemné přihlášky, podepsané zákonnými zástupci. Způsob a doba odchodu žáků ze školní družiny musí být na přihlášce řádně vyznačeny a zákonnými zástupci dodržovány. Přihlášený žák je povinen dodržovat vnitřní řád školní družiny.

Vnitřní řád školní družiny – výňatek

Zapsaný žák je povinen navštěvovat školní družinu pravidelně. Ze školní družiny je žák omluven na základě písemné omluvenky.

Odhlásit dítě ze školní družiny je možno písemně zákonnými zástupci.

Přechod dětí ze školy do školní družiny zajišťuje vyučující, který je odpovědný za jejich bezpečnost.

Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí po celou dobu provozu školní družiny je odpovědná vychovatelka.

 

 

Pitný režim zajišťuje vychovatelka z prostředků zákonných zástupců.

Dítě je povinno být vybaveno sportovním oblečením a obutím a hygienickými potřebami.

Vychovatelka zajišťuje informovanost zákonných zástupců o školní družině, je v kontaktu s učiteli.

V době od 13 30 hodin do 15. 00 hodin bývá školní družina mimo areál školy . V této době nemohou být děti uvolněny.

Školní družina koordinuje svoji činnost se školou tak, aby byla umožněna žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Žáky, kteří navštěvují zájmové kroužky organizované školou, přebírají ve školní družině vedoucí kroužků a po skončení činnosti je předávají zpět vychovatelce.

 


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit