Celoroční plán

ROČNÍ PLÁN ŠD PAŘÍŽSKÁ 2249, KLADNO 2017/2018

 

Téma ročního plánu vychází z ŠVP ŠD – téma zní

LETEM SVĚTEM

ZÁŘÍ – OPĚT VE ŠKOLE

MÍSTO, KDE ŽIJEME – naše škola – orientace v budově školy 1,3
– prostředí školy 2,3,4,6
– orientace v okolí školy 1,2,3
– lidé – pravidla slušného chování 2,4
– lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – časové údaje v průběhu života – denní režim 1,2,5,6

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– rostliny – ovoce 1,3

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – hygienické návyky 1,2,3
– dopravní výchova – vhodná a nevhodná místa pro hru 1,4,5,6

Měsíc září bude věnován vzájemnému poznávání, poznávání prostředí školy a okolí školy. Děti se seznámí s režimem ŠD, budou seznámeny s BOZ a za pomoci piktogramů s pravidly slušného chování. Před odchodem ven budeme stále připomínat a informovat o vhodných a nevhodných místech pro hru. Při pobytu venku budeme pozorovat postupné změny v přírodě – podzim. Tato pozorování se odrazí ve výtvarných činnostech, literárních činnostech, hudebních činnostech i pracovně technických činnostech.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – opakování známých pohybových her během,skokem, se zpěvem

ŘÍJEN – země, kde žijeme

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – orientace v místě bydliště 1,2,3,6
– okolní krajina – orientační body 1,5,3

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – mezilidské vztahy 2,3,4

LIDÉ A ČAS – čas. údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu -významné události 3,5
– slavní rodáci – významné osobnosti 1,5
– báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– rostliny – zelenina 1,3

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – prevence 1,2,3,
– dopravní výchova – chodec x řidič 1,3,6

V měsíci říjnu se budeme seznamovat s významnými budovami a památkami nejen v Kladně, ale i v našem hlavním městě Praze. Za pomoci nástěnné mapy se děti seznámí s polohou naší vlasti, která je označovaná jako srdce Evropy. Připomeneme si významné osobnosti Kladenska a na pokračování budeme číst z knihy „Kladenské pohádky“. Vše co se děti dozvědí a budou pozorovat, se promítne ve výtvarných činnostech, hudebních činnostech, literárních činnostech a pracovně technických činnostech. U příležitosti státního svátku si budeme povídat o proměnách způsobu života za 1.republiky a v současnosti.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – hod létajícím talířem, koulení obruče

LISTOPAD – jak je velký svět

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – orientace v místě bydliště – spolužáci jiných národností 1,2,3,6
– okolní krajina – orientační body – hlavní města států, ze kterých spolužáci pocházejí 1,5,3

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – historie regionu – historické památky 1,3,5
– slavní rodáci 1,5
– zvyky, tradice 1,4,5

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – rostliny – stromy 1,3,6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

V listopadu se děti seznámí s nástěnnou mapou. Využijeme znalosti dětí jiných národností – Slovensko, Rusko, Vietnam, Maďarsko, Anglie a budeme na mapě hledat a zakreslovat jejich domov. Formou společné besedy se seznámíme se známými památkami, zajímavými historickými postavami a tradicemi. Naučíme se i dětské hry, které jsou pro danou zemi typické – např. ruská hra „Bez soli, sůl“. Budeme určovat dopravní prostředky, kterými se do cizích zemí dostaneme a vyrábět je z krabiček. Při pobytu venku si i nadále budeme všímat proměn v přírodě, opadané listí, holé stromy. Pozorování uplatníme ve výtvarné výchově.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – skoky přes švihadlo, srážení kuželek míčem

PROSINEC – Vánoce ve světě

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6 – příprava na vánoce
– dárky
– oslava Vánoc
– síť obchodů a služeb 2,5,6 – výzdoba, nákupy

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – členové rodiny 3,6
– lidé – mezilidské vztahy 2,3,4
LIDÉ A ČAS – základní časové údaje – kalendář 1,2
– časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu – zvyky, tradice 1,4,5

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5

– živočichové -volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– osobní bezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6

Formou společné besedy se seznámíme s oslavami vánočních svátků doma i ve světě, připravíme dárečky pro rodiče. Při četbě vánočních příběhů, přiblížíme dětem prožívání Vánoc našich předků. S 1.prosincem si připravíme adventní kalendář, který odměří čas do Vánoc. Na vycházce budeme pozorovat výzdobu obchodů i ulic. Při společném předvánočním posezení si připomeneme staré zvyky – lití olova, házení boty nebo pouštění svíček ve skořápce po vodě. Nezapomeneme ani na volně žijící zvířata, kterým připravíme vánoční hostinu v lese. Na závěr budeme děti varovat před nebezpečím vzniku požáru např. od hořící svíčky nebo prskavky.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – přetahování, balancování, sezónní hry se sněhem.

LEDEN – Eskymáci

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – povinnosti členů rodiny 4,5
– lidé – lidské rasy 1,6

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky a tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3
ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– osobní nebezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6
– dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

Leden je měsíc plný ledu a tak se vydáme na sněžné pláně Severní Ameriky za Eskymáky, nebo-li Inuity. Jsou to lidé s naprosto odlišnou architekturou i způsobem života, kteří se museli přizpůsobit přírodním podmínkám, ve kterých žijí. Liší se od nás barvou pleti, vzrůstem, oblékáním i stylem života. Žijí v iglů nebo stanech z kůže, dopravními prostředky jsou sněžnice, psí spřežení a pro lov velryb slouží kajak. Živí se převážně syrovým masem. Život Eskymáků si přiblížíme čtením eskymáckých pohádek, budeme poznávat nová volně žijící zvířata a pokusíme se o stavbu iglů. Využijeme krátkých dokumentů a knih o životě Eskymáků. To vše se odrazí i ve výtvarných a pracovně technických činnostech.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – zimní olympiáda, hry se sněhem

ÚNOR – Asiati

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – role rodinných příslušníků 3,6
– lidé – pravidla slušného chování 2,4

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky a tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – živelné katastrofy 1,2,3,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5
– rostliny – květiny 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

Asiaté jsou další etnikum, které se od nás podstatně liší nejen vzhledem, ale i prostředím, ve kterém žijí. Odlišná architektura, písmo, pokrmy, které jedí hůlkami i oblékáním. Je to oblast aktivních sopek. Asiaté jsou velmi pracovití, v rodinách panuje úcta ke starým rodinným příslušníkům. Uctivý je i jejich pozdrav. Ve výtvarných činnostech budeme napodobovat obrázkové písmo, v pracovně technických činnostech si vytvoříme ikebanu a vyrobíme tradiční kostým. Shlédneme i dokumenty, které dětem přiblíží život asiatů a budeme číst asijské pohádky a příběhy.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – supermani – dřepy, skoky, výskoky,slalom,kliky

BŘEZEN – Indiáni

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – členové rodiny 3,6
– povolání 2,5
– lidé – mezilidské vztahy 2,3,4

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky,tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– mimořádné události – riziko ohrožení 1,4,5,6

Indiáni žijí v Americe a pojmenoval je objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus, protože když doplul do Ameriky, myslel si, že je v Indii. Indiáni žili v kmenech. Každý kmen měl svého náčelníka a šamana, který se dovedl kontaktovat s duchy přírody. Všichni věřili v Manitoua, kterému každý den děkovali za vše – jídlo, střechu nad hlavou. Jejich obydlí je týpí, které zdobí lapače snů. Ty chrání spící před zlými sny, které se zachytí do pavučiny a hezké sny sklouznou po pírky do duše spícího. Zlé sny zachycené v pavučině první ranní paprsek slunce spálí. Muži lovili bizony pomocí luku s šípy, nože či tomahawku. Kůže zpracovávaly ženy a vyráběly z nich oblečení, které bylo ozdobené třásněmi a obrázky. V současné době žije několik indiánských kmenů jen v rezervacích, protože se je bílým tvářím podařilo vyhubit. Indiáni měli své vlastní obrázkové písmo a také se dorozumívali kouřovými signály. Při práci budeme napodobovat život Indiánů. Pokusíme se postavit týpí, vyrobíme lapač snů, zařadíme „indiánský kvíz“, budeme procházet indiánskou stezkou s mnoha úkoly a tělesnými testy zdatnosti. Vyrobíme indiánský kostým a čelenku.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – paralympiáda – slepecké závody, závody s vyloučením rukou, nohou

DUBEN, KVĚTEN – Afrika, safari

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – můj dům 1,2
– prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – povinnosti členů rodiny 4,5
– povolání – stroje, nástroje, výrobky 1,2,6

LIDÉ A ČAS – časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu – zvyky,tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – ochrana životního prostředí 2,3,4,5,6
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5
-rostliny – stromy, květiny 1,2,3,5,6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa, pitný režim 1,2,3
– osobní bezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6
– mimořádné události – riziko ohrožení 1,4,5,6

Afrika je nejteplejší a také nejchudší světadíl. Najdeme zde největší poušť na světě – Saharu. Život v Africe je velmi těžký – shlédneme několik videí s touto tématikou, která bude zaměřena převážně na děti – jak si hrají, jak vypadá jejich škola, jak musí pracovat, proč některé nemohou chodit do školy, kde žijí, jaké mají rodinné zázemí. Budeme si číst pohádky a příběhy z tohoto kontinentu. Děti se seznámí i s černošskými kmeny, které doposud žijí domorodým způsobem. Vyrobíme si kmenové kostýmy a tradiční zbraně. Na mapě si zakreslíme oblasti, kde volně žijí zvířata, která můžeme vidět jen v ZOO. Budeme si povídat o ohrožených druzích, nebezpečích, která způsobují nejen zvířata, ale i pytláci. Tyto poznatky se promítnou do výtvarných činností,literárních činností, pracovně technických činností i hudebních činností. SPORTOVNÍ ČINNOSTI – soutěže družstev – skokem,během,hodem na cíl, do dálky
– opičí hry – závody obratnosti

ČERVEN – co je krásy na světě

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– okolní krajina – orientační body 1,3,5

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – základní časové údaje – kalendář 1,2
– časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – ochrana životního prostředí 2,3,4,5,6
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdraví životní styl – první pomoc 1,2,3,4
– dopravní výchova – vhodná a nevhodná místa pro hru 1,4,5,6

V měsíci červnu se pokusíme shrnout získané poznatky. Formou kvízů, soutěží a sportovních aktivit zhodnotíme získané poznatky z celoročního projektu. Povedeme děti k uvědomění si jak životní prostředí ovlivňuje náš život, naše zdraví, co pro život na zemi můžeme udělat a co mu ubližuje. Červen nám k tomu dává hned několik příležitostí :

1,6, Mezinárodní den dětí
2,6, Mezinárodní den čistého ovzduší
5.6. Světový den životního prostředím
Mezinárodní den oceánů
21.6. První letní den
Den květů a motýlů
27.6. Světový den rybářství
Zařadíme soutěž družin – plnění úkolů na stanovištích – ve světadílech.
Př. Evropa – Španělsko – býčí zápasy, Finsko – rybolov
Asie – Čína – jedení hůlkami, Japonsko – znakové písmo
Amerika – Mexiko – chytání lasem, Kanada – hokej
Afrika – Egypt – stavění pyramidy z kostek


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit